ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

โรงพยาบาลพิชับ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ประกวดราคาเลขที่-154-ลว.28มี.ค.65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ ประกวดราคาเลขที่-155-ลว.28มี.ค.65

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารแนบ ดังนี้… ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เอกสารประกวดราคาเลขที่ 157

ประกาศรายชื่อผู้ที่สิบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย   ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่สิบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์   ได้ที่นี่…

เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงพยาบาลพิชัย โรงพยาบาลพิชัย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. รายการติดตาม การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง งปม.   1,993,200.00 บาท 2. รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง งปม.  990,000.00 บาท 3. ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA.   งปม.   5,138,000.00 บาท

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้…

งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจและสังคม

โรงพยาบาลพิชัย ขออนุมัตินำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขเศรษฐกิจและสังคม ดูข้อมูลได้ที่นี่

รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย  เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ที่นี่…

โรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1