สัดส่วนภาระงานกับจำนวนบุคลากร (หรือชั่วโมงการทำงาน)

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอกสาขา

จำนวนผู้ป่วยทั้งปี

ข้อมูลในช่วงเวลาเพื่อการคำนวณภาระงาน (ช่วงเวลา =………[1])

จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ย[2]

ชม.แพทย์ตรวจ

ผป.นอก / แพทย์ / ชม.

ทั่วไป

117,895

323/วัน

7*5 คน

9

อุบัติเหตุ

32,604

89/วัน

7

13

รวม

150,499

 

 

ผู้ป่วยใน/พยาบาล

ผู้ป่วยใน

จำนวนผู้ป่วย

เฉลี่ยต่อวัน

จำนวน RN ที่ขึ้นเวรทั้งหมด

สัดส่วนผู้ป่วย/พยาบาลวิชาชีพ

เช้า

บ่าย

ดึก

เช้า

บ่าย

ดึก

หอผู้ป่วยหญิง/ชาย

7/7

4 / 4

2 / 2

2 / 2

2 : 1

4 : 1

4 : 1

ห้องคลอด

 

2

1

1

 

 

 

รวม

14

10

5

5

4 : 2

8 : 2

8 : 2

ผู้ป่วยใน/แพทย์

ผู้ปวยในสาขา[3]

จำนวนผู้ป่วยใน

รวมทั้งปี (1)

วันนอน

รวมทั้งปี (2)

ผู้ป่วยใน/วัน

(3)= (2)/365

จำนวนแพทย์

ในสาขานั้น (4)

ผู้ป่วยใน / แพทย์ [(3)/(4)]

ทั่วไป

5,050

11,967

33

1

33 : 1

สูติกรรม

134

 

รวม

5,065