โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

                                                                     ข้อมูล ณ วันที่  10  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2561

  1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร (ไทย) โรงพยาบาลพิชัย
(อังกฤษ) Pichai  Hospital
ที่อยู่ โรงพยาบาลพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  53120โทรศัพท์ 055832100   โทรสาร   055456299
ประเภท[1]/ ระดับ[2] โรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ (F2)
เจ้าของ / ต้นสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนเตียง ขออนุญาต 60 เตียง ให้บริการจริง 60 เตียง อัตราครองเตียง 54.49 %
ความครอบคลุมหน่วย

บริการ [3]

– ให้บริการระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตำบลในเมือง(จำนวน 9 หมู่บ้าน)

– ให้บริการระดับทุติยภูมิ ครอบคลุม 11 ตำบล ในเขตอำเภอพิชัย(จำนวน 98 หมู่บ้าน)

– รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 13 แห่ง

ผู้นำสูงสุดขององค์กร ชื่อ นายแพทย์ทศนาถ  อำพนนวรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
สาขาที่ให้บริการ 1. การส่งเสริมสุขภาพ: คลินิกเด็กดี ฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด คลินิกพัฒนาการเด็ก และคลินิกยาเสพติด

2. การป้องกันโรค: ป้องกันโรคระบาดในชุมชน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในชุมชน

3. การรักษา: ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกพิเศษ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทันตกรรม การแพทย์ผสมผสาน

4. การฟื้นฟูสุขภาพ: กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ดูแลต่อเนื่องและเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว

ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ[4] ตำบล แบ่งเป็น 11 ตำบล 98 หมู่บ้าน จำนวน 21,652 หลังคาเรือน ประชากร  56,638  คน

ชาย 27,104 คน คิดเป็นร้อยละ 47.85 หญิง  29,534 คน คิดเป็นร้อยละ 52.15  มีประชากรสูงอายุ 12,231  คิดเป็นร้อยละ  21.59

อำเภอ อำเภอพิชัยมี 11 ตำบล รพ.สต. 13 แห่ง รับผิดชอบตำบลในเมือง ประชากร  6,008 คน
จังหวัด อุตรดิตถ์
เขต บริการสุขภาพที่ 2

 

[1] ประเภทของสถานพยาบาล เช่น รพ.เอกชน, รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน, คลินิกผู้ป่วยนอก

[2] ระดับของบริการ เช่น ปฐมภูมิ, ทุติยภูมิ, ตติยภูมิ

[3] กรณีมีหลายที่ตั้ง หรือมีการขออนุญาตการตั้งสถานพยาบาลแยกเป็นหลายส่วน

[4] ระบุจำนวนประชากร ร่วมกับหลังคาเรือนและการแบ่งเขตพื้นที่ตามความเหมาะสม