วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีทันสมัย ภาคีสุขภาพรวมใจ ประชาชนพึ่งตัวเองได้ คนพิชัยสุขภาพดี
พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้ง คน เงิน และอุปกรณ์
๒. พัฒนาระบบบริหารสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
๓. ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ด้วยโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
๔. ให้บริการด้านการป้องกันโรคแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ป้องกันได้
๕. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนกลุ่มป่วยที่ใช้บริการภายในโรงพยาบาล และผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในชุมชน
๖. ให้บริการดานการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหฟื้นคืนสู่สภาพที่ดีเหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๗. ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
๘. พัฒนาระบบขอมูลข่าวสารและเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และทันสมัย
๙. พัฒนาระบบศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพและภาคีสุขภาพทุกระดับ
๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
๑๑. พัฒนาระบบการประสานงานกับภาคีสุขภาพทุกระดับค่านิยม

มีหลักธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ ใหชุมชนเชื่อมั่น สรรค์สร้างพัฒนา