กลุ่มงานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง