สามารถ Download ข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่…

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

  • ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข อำเภอพิชัย
  • จำนวนบุคลากร ของสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  • ตาราง  แสดงข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขอำเภอพิชัย
  • สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
  • สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน       
  • องค์กรและอาสาสมัครสาธารณสุข 

    ……………………………………………………………………………………………………