รายการ 10 อันดับโรคแรก

Top 10 Diag. OPD

ลำดับ โรค

ปีงบประมาณ

2558 (คน) 2559 (คน)

2560 (คน)

1 Hypertension

8,632

8,554 8,003
2 Hypercholesterolemia

4,926

4,377

4,034

3 โรคฟันผุ

2,900

3,765

3,860

4 Diabetes mellitus

3,301

3,345 3,410

5

Myalgia

2,548 2,981

3,977

6 Dyspepsia

2,482

2,512

2,798

7 Dizziness

2,331

2,244

2,350

8 Upper Respiratory tract infection

2,033

2,728

2,223

9 ไตวาย

912

1,053

1,150

10

การบาดเจ็บ

2,022

Top 10 Diag.IPD  

ลำดับ โรค ปีงบประมาณ
2558 (คน) 2559 (คน) 2560 (คน)
1 Pneumonia 368 308 407
2 Diarrhea 355 384 298
3 Acute renal failure 222 182 160
4 Sepsis 168 169
5 Glomerulonephritis 174 151 163
6 Diabetes mellitus 163 134 91
7 Congestive heart failure 131 122
8 Anemia 147 141 70
9 Severe hypertension 132 117 76
10 Skin & Tissue Inflammation 91 93
 

Top 10 Major Operation

 

ลำดับ

 

หัตถการ ปีงบประมาณ
2558 (คน) 2559 (คน) 2560 (คน)
1 ทำแผล 8,668 8,333 10,183
2 ฉีดยาเข้าเส้นเลือด 4,041 2,774 2,634
3 On IV Fluid 3,120 2,564 2,247
4 พ่นยา 2,030 1,746 1,720
5 ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 5,528 1,126 1,034
6 เย็บแผล 809 769 765
7 ตัดไหม 498 472 567
8 เช็ดตัวลดไข้ 430 424 549
9 ใส่สายสวนปัสสาวะ 483 504 499
10 ใส่สายยางกระเพาะอาหาร 280 275 256
Top 10 Cause of Death

Cause of Death ER

ลำดับ

 

หัตถการ ปีงบประมาณ
2558 (คน) 2559 (คน) 2560 (คน)
1 Cardiac arrest 3 3 3
2 Acute MI (Acute coronary syndrome) 3 2
3 Severe sepsis 1 1
4 Traffic accident (Head injury) 2 1
5 COP (Respiratory  failure) 1
6 Acute respiratory failure 2
7 CA (Liver : Palliative care) 1
8 Cirrhosis of liver (Palliative care) 1

Cause of Death IPD

ลำดับ

 

หัตถการ ปีงบประมาณ
2557 (คน) 2558 (คน) 2559 (คน)
1 Palliative care/end-of-life care

– Cancer / Non-cancer

 

7 / –

 

4 / 2

9 / 6

2 Pneumonia with respiratory failure 2 6
3 Severe sepsis 1 3
4 CHF 1 1
5 Haematemesis 1
6 Acute respiratory failure cause 2 1
7 CKD/ESRD 1
8 Pulmonary TB with respiratory failure 1