หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2563

 1. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดประกาศและปลดประกาศฯ

 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

 3. สขร1 เดือน กันยายน 2562

 4. สขร1 เดือน ตุลาคม 2562

 5. หนังสือแจ้งเวียนประกาศสาธารณสุข

 6. บันทึกรายงานผลข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2562

 7. รูปเล่มการรายงาน ผลวิเคราะห์การจัดซื้อ-จัดจ้าง 2562

 8. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 9. แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลพิชัย

 10.  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี 2562

 11.  บันทึกข้อความขออนุมัติแผน

 12. แนวทางบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤฺทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ของกระทรวงสาธารณสุข

 13. แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 14. ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุ

 15. วิเคาร์ความเสี่ยง

 16. ผลการปฏิบัติงานเชิงรุกดำเนินโครงการ

 17. บันทึกข้อความ-ผู้ที่มี-ผลสัมฤทธิ์ต่ำ

 18. ประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน

 19.  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

 20. เนื้อหาแสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก

 21. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานรับผิดชอบระบบการจัดการรับเรื่องเรียนของประชาชน

 22. มาตรกรการป้องกันการรับสินบน

 23. หลักฐานกิจกรรมแสดงความโปร่งใส

 24. เผยแพร่ข้อมูลเวปไซต์

 25. เผยแพร่ข้อมูลเวปไซต์

 26. ผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ – ร้องเรียน

 27. ผลการปฏิบัติงานเชิงรุกดำเนินโครงการคัดดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

 28. ผลการปฏิบัติงานเชิงรุกดำเนินแผนงานโครงการคัดดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป