หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2563

 1. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปิดประกาศและปลดประกาศฯ

 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

 3. สขร1 เดือน กันยายน 2562

 4. สขร1 เดือน ตุลาคม 2562

 5. หนังสือแจ้งเวียนประกาศสาธารณสุข

 6. บันทึกรายงานผลข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2562

 7. รายงาน ผลวิเคราะห์การจัดซื้อ-จัดจ้าง 2562

 8. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 9. แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลการดำเนินตาแผนปฏิบัติการส่เสริมคุณธรรม ปี ๒๕๖๓

 10.  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี 2562

 11.  บันทึกข้อความขออนุมัติแผน

 12. แนวทางบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤฺทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ของกระทรวงสาธารณสุข

 13. แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 14. ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ระบุ

 15. วิเคาร์ความเสี่ยง

 16. ผลการปฏิบัติงานเชิงรุกดำเนินโครงการ

 17. บันทึกข้อความ-ผู้ที่มี-ผลสัมฤทธิ์ต่ำ

 18. ประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน

 19.  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

 20. เนื้อหาแสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก

 21. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานรับผิดชอบระบบการจัดการรับเรื่องเรียนของประชาชน

 22. มาตรกรการป้องกันการรับสินบน

 23. หลักฐานกิจกรรมแสดงความโปร่งใส(Strong)

 24. เผยแพร่ข้อมูลเวปไซต์

 25. เผยแพร่ข้อมูลเวปไซต์

 26. ผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ – ร้องเรียน

 27. ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ม.ค. 2563 : เพื่อให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน

 28.  ผลการปฏิบัติงานเชิงรุกดำเนินแผนงานดำเนินงานโครงการการติดตามการได้รับวัคซีนชี้นพื้นฐานในเด็ก ๐-๕ปี

 29.  กิจกรรม และ การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสยิ่งขึ้น

 30. สขร1 เดือน พฤศจิกายน 2562

 31.  สขร1 เดือน ธันวาคม 2562

 32.  สขร1 เดือน มกราคม 2563

 33.  สขร1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

 34.  สขร1 เดือน มีนาคม 2563

 35.  สขร1 เดือน เมษายน 2563

 36. จัดทำแบบประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม

 37. แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมชมรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๓

 38. สรุป สขร1 เดือน พย 62 ธค.62 มค.63 กพ. 63 มีค.63 เมย.63

 39. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงพยาบาลพิชัย

 40. สขร1  เดือน พฤภาคม 2563

 41. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  ไตรมาส 4

 42.  รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  ตามไตรมาส 4

 43. รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป การทุจริตและประพฤติมิชอบรอบที่ 2 ปี63 ไตรมาส 4

 44. รายงานสรุปผลกาศมาตรการป้องกันการรับสินทุกรูปแบบ ทั้ง 7 มาตรการ  2563 ไตรมาส 4

 45. ผลการดำเนินงาน ตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  2563 ไตรมาส4

 46. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ ชมรมจริยธรรม ปี 63  ไตรมาส 4

 47. รายงานผลการดำเนินงาน ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2563 ไตรมาส4

 48. สขร 1 เดือน มิถุนายน 2563

 49. สขร 1 เดือน กรกฏาคม 2563

 50. สขร 1 เดือน สิงหาคม 2563

 51. รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามไตรมาส 3

 52.  รายงานสรุปผลกาศมาตรการป้องกันการรับสินทุกรูปแบบ ทั้ง 7 มาตรการ 2563 ไตรมาส 3

 53. งานผลการดำเนินงาน ตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2563 ไตรมาส 3

 54. ขอประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี2563 ไตรมาส4