ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน )

ด้วยโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวันหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรางสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ของโรงพยาพิชัย ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

เอกสารประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว