โรงพยาบาลพิชัย

                        เนื่องจากขะณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน พบว่ามีอากาศเย็นและชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค
หลายชนิดโดยเฉพาะโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัสโนโรและไวรัสโรตา รวมถึงเชื้อแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร น้ําดื่ม น้ําแข็งที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดหลายชนิดทั้งเห็ดที่รับประทานได้และเห็ดพิษซึ่งในฤดูฝนของทุกปีจะพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น

โรงพยาบาลพิชัย ขอประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ําในฤดูฝน