หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 2562

3. โครงสร้าง โรงพยาบาลพิชัย

4. คู่มือการประฏิบัติงานขยะมูลฝอย ติดเชื้อ

5. คู่มือมาตราฐานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาลบาล

6. คู่มือการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตราฐานด้านการจัดการขยะมูลฝอย

7. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ปี 2558

8. ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยายาบาลพิชัย ไม่ทนต่อการทุจริต

9. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์

10. จรรยาบรรณ์ กระทรวงสาธารณสุข

11. ข้อบังคับกระทรวง จรรยาบรรณกระทรวงสาธาณสุข ปี 2560

12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

13. แนวทางบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤฺทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ของกระทรวงสาธารณสุข

14. รายงาน สขร.1 กลุ่มงานทันตกรรม

15. กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน รพ.พิชัย

16. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.พิชัย

17. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18. มาตรการป้องกันการรับสิน รพ พิชัย

19. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.พิชัย

20. คู่มือการตรวจอาหารจัดรวมในภาชนะ รพ.พิชัย

21. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.พิชัย

22. แบบ สขร.1 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

23. แบบ สขร_ 1 งานพัสดุ รพ.พิชัย

24. แบบรายผลตามแผน ปปช. รพ.พิชัย

25. แผน ปปช  รพ.พิชัย 2562

26. มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสาร รพ.พิชัย