หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2562

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 2562

3. โครงสร้าง โรงพยาบาลพิชัย

4. คู่มือการประฏิบัติงานขยะมูลฝอย ติดเชื้อ

5. คู่มือมาตราฐานสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาลบาล

6. คู่มือการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข ให้ได้มาตราฐานด้านการจัดการขยะมูลฝอย

7. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ปี 2558

8. ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยายาบาลพิชัย ไม่ทนต่อการทุจริต

9. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์

10. จรรยาบรรณ์ กระทรวงสาธารณสุข

11. ข้อบังคับกระทรวง จรรยาบรรณกระทรวงสาธาณสุข ปี 2560

12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

13. แนวทางบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤฺทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ของกระทรวงสาธารณสุข

14. รายงาน สขร.1 กลุ่มงานทันตกรรม

15. กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน รพ.พิชัย

16. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.พิชัย

17. มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18. มาตรการป้องกันการรับสิน รพ พิชัย

19. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.พิชัย

20. คู่มือการตรวจอาหารจัดรวมในภาชนะ รพ.พิชัย

21. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.พิชัย

22. แบบ สขร.1 กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

23. แบบ สขร_ 1 งานพัสดุ รพ.พิชัย

24. แบบรายผลตามแผน ปปช. รพ.พิชัย

25. แผน ปปช  รพ.พิชัย 2562

26. มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน การไม่เรียกสำเนาเอกสาร รพ.พิชัย

27. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

28. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

29. Flow Chart กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.พิชัย

30. แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม

31. แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย

32. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์-และสิ่งก่อสร้าง

33. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

34. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ รพ.พิชัย

35. รายงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 โรงพยาบาลพิชัยและ คปสอ.พิชัย

36. แนวทางการปฏิบัติการบันทึกและตรวจบันทึกเวชทะเบียน รพ.พิชัย

37. แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ เภสัชกรรม

38. แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม ทันตกรรม

39. แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม พัสดุทั่วไป

40. แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม เภสัชกรรม

41. แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม พัสดุทั่วไป

42. แบบ สขร.เดือน เมษายน-พฤษภาคม กลุ่มงานทันตกรรม

43. สขร.1 เดือนเมษายน-พฤษภาคม กลุ่มงานเภสัชกรรม

44. สขร.1 เดือนเมษายน-พฤษภาคม กลุ่มงานเภสัชกรรม 2

45. รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำและผลการประเมินระดับต่างๆ สำหรับรอบประเมิน เมษายน 2562

46. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการรับสินบน ประจำไตรมาส 3

47. รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำไตรมาส 3

48. รายงานผลสรุปปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลงลงเวป ประจำไตรมาส 3

49. บันทึกข้อความ รายงานการดำเนินตามเวปไซด์หน่วยงาน

50. แบบ สขร.1 เรวมทุกหน่วยพัสดุ เดือน มิถุนายน