ข้อมูล ทั้งหมดสามารถ Download ไฟล์ข้อมูลได้ที่นี่…

แผนที่อำเภอพิชัย, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, คำขวัญอำเภอพิชัย,
ข้อมูลทั่วไป (ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง )
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
แหล่งท่องเที่ยว
ตาราง    แสดงพื้นที่ขอบเขตกำรปกครอง
ตาราง  แสดงจำนวนและร้อยละของประกรจำแนกตำมกลุ่มอายุ