แบบฟอร์มต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลพิชัย

1. แบบใบลาพักผ่อน 2.ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด 3. แบบใบลาอุปสมบท 4.แบบใบขอยกเลิกวันลา
5. ใบเบิกวัสดุ ทั่วไป 6. แบบใบลาศึกษาฝึกงาน ฯลฯ 7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  8. ใบขออนุมัติซ่อม
 9.ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง  10.แบบบันทึกการขอใช้ห้องประชุม  11.ใบเบิกวัสดุงานซ่อมแซม  12. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 13.ใบสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว  14. สมัคร ฌกส.  15. ใบเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์  16. ใบเบิกวัสดุการแพทย์
 17.ใบเบิกน้ำมัน  18.ใบขอย้ายพนักงานกระทรวง ฯ  19.ใบย้ายเข้าบ้านพักข้าราชการ  20.แบบใบลาศึกษาฝึกงาน ฝึกอบรม
 21. แบบใบขอยกเลิกวันลา  22.ฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลเวปไซต์  23.บันทึกข้อความขอไปราชการ  24.แบบขอย้ายหมุนเวียนแพทย์ฯ
 25.ลาออกสำหรับลูกจ้าง  26.ขอลาออกจากราชการ  27. ขอรับเงินขวัญถุงสมาชิก  28.ขออนุมัติถ่ายเอกสาร
 29. ใบขอย้ายราชการ  30. ใบสมัคร พอ.สว. ฉบับปรับปรุง  31. แบบฟอร์มการจัดทำแผน  32. ใบขออนุมัติซ่อมบ้านพักข้าราชการ