เอกสารเผยแพร่ โรงพยาบาลพิชัย

  1. แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  2. เอกสารรายงานขอซื้อยา PROTOSEDYLE SUPPOSITOEY ราคา 2,750 บาทและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. ประมาณการรายได้และการควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562
  4. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
  5. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
  6. แผนค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2562
  7. แผนการสนับสนุน รพ.สต.ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไม่รวมเงินตามผลงาน)
  8. ประมาณการการจัดสรรเงิน FIX COST ปีงบประมาณ 2562

  9. เอกสาร ว.003 แก้ไข

  10. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ทนต่อการทุจริต