โรงพยาบาลพิชัย

ขอเผยแพร่นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีฯ ปี 66  ดังนี้…