อัตรากำลัง

 แพทย์

 

                            สาขา

    Full time             (คน)

      Part time (ชม./
สัปดาห์)
     หมายเหตุ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

7

0

– ทันตแพทย์

5

0

รวม

12

0

 

บุคลากรสาขาอื่น

 

                                  สาขา        Full time (คน)     Part time

   (ชม./สัปดาห์)

 ระดับปริญญา  ต่ำกว่าปริญญ

– เภสัชกร

8

0

0

-พยาบาลวิชาชีพ

55

0

0

-พยาบาลเวชปฏิบัติ/เฉพาะทางตา

1/1

0

0

-พยาบาลเทคนิค

0

2

0

-พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ

1

0

0

-วิสัญญีพยาบาล

2

0

0

– นักเทคนิคการแพทย์ / นักกายภาพบำบัด

5/3

0

0

– นักวิชาการสาธารณสุข

6

0

0

– นักรังสีการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/จพ.วิทย์

1/1

1

0

– นักจิตวิทยาคลินิก / นักการแพทย์แผนไทย

1 / 2

0 / 0

0 / 0

– โภชนากร/นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร

1

0

0