Operator (บัญชา) 100 ห้องพิเศษ 1 (ตึกชาย) 134
ห้องเก็บเงิน (จิ๋ว) 101 ห้องพิเศษ 2 (ตึกชาย) 135
ห้องบัตร 102 ห้องพิเศษ 3 (ตึกชาย) 136
ห้องจ่ายยา 103 ห้องพิเศษ 4 (ตึกชาย) 137
ห้องคุณประวิทย์ 104 ห้องพิเศษ 5 (ตึกชาย) 138
ห้องชันสูตร 105 ห้องพิเศษ 6 (ตึกชาย) 139
ห้องหัวหน้าฝ่านทันตฯ 106 งานประกันฯ 140
ห้องทันตกรรม 107 โรงครัว (พิชัยธานี) 150
ห้องฉุกเฉิน (ER) 108 ห้องพักพนักงานขับรถ 151
ห้องตรวจ 1 109 ห้องซักฟอก 152
ห้องตรวจ 2,3 110 ห้องซัพพลาย 153
ห้องตรวจ 4 111 ห้องส่งเสริม 174
ห้องบริหารฯ (ปูนา) 116 ห้องประชุมใหญ่ (พิชัยดาบหัก) 155
ห้องคอมฯ 117 ห้องแพทย์แผนไทย 156
ห้องหัวหน้าฝ่ายชันสูตร 118 คลังยา 158
ห้องหัวหน้าฝ่ายการเงิน (เจิด) 119 ห้องตรวจ OPD (นอกเวลา) 162
ห้องผู้อำนวยการฯ 120 ห้องบัตร (ตึกอุบัติเหตุ) 163
ห้องบริหารฯ (แหม่ม) 121 ห้องเก็บเงิน (ตึกอุบัติเหตุ) 164
ห้องบริหาร (ดุษดีย์) 122 ห้องจ่ายยา (ตึกอุบัติเหตุ) 165
ห้องบริหาร (ติ๋ม) 123 ห้องประชุม (ตึกอุบัติเหตุ) 166
กลุ่มงานเวชฯ (ทิวา, สุธี) 124 ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ 167
ห้องผ่าตัด (ปุ๋ย) 125 168
ห้องพักแพทย์ 126 ห้องตรวจ PCU 169
ห้องให้คำปรึกษา (ต่าย,อั๋น) 127 ตึกองค์รวม 206
ห้องหัวหน้ากลุ่มการฯ(พี่จิ๋ม) 128 หน่วยซ่อมบำรุง 211
ห้องเอกซเรย์ 129 รปภ. 234
ตึกผู้ป่วยหญิง 130 ห้องคลอด 262
ห้องพัสดุ (ตูน) 131 ห้องกายภาพ 263
ตึกผู้ป่วยชาย 132 ตึกผลิตสมุนไพร 287
ร้านขายอาหาร 133