โรงพยาบาลพิชัย

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หูดับ โรคหูดับ (Streptococcus suis)

Info_S.Suis