โรงพยาบาลพิชัย

โรงพยาบาลพิชัย ได้รับเกียรติบัตร ระดับทอง ผ่านการรับรองการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กลุ่มบุคลากรของหน่วยงานบริการสุขภาพในฐานวิถีชีวิตใหม่ :: New Normal (Covid-19 plus) จากสถาบันราชประชาสมาสัยScan2566-06-01_092346_2