หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์

 • หน่วยงาน และเบอร์โทร
  • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 055-830780 , 055-832601, 055-830783
  • โรงพยาบาลลับแล     055-431345, 055-431976
  • โรงพยาบาลตรอน      055-825859
  • โรงพยาบาลพิชัย       055-832100, 055-832035, 055-832063
  • โรงพยาบาลท่าปลา   055-499212-3, 055-499070
  • โรงพยาบาลน้ำปาด   055-481574, 055-481575
  • โรงพยาบาลฟากท่า   055-489089, 055-483339
  • โรงพยาบาลบ้านโคก  055-486063, 055-486457, 055-486482-4 
  • โรงพยาบาลทองแสนขัน  055-418042
  • โรงพยาบาลค่ายพิชัย   055-412311, 055-448825 , 055-428280 , 055-428110 , 055-428106