ประกาศผู้ชนะประกวดราคา (ยานพาหนะ,ครุภัณฑ์การแพทย์)

โรงพยาบาลพิชัย  โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ และ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้

รายงานผลการพิจารณาการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น

โรงพยาบาลพิชัย รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ตามรายละเอียด ดังนี้

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบกระมาณ 2564 (รถพยาบาล และ Auto CPR.)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบกระมาณ 2564 1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 2. รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลพิชัย ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น ดังรายละเอียด แนบท้ายนี้

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น รพ.พิชัย

ประกวดราคา โรงพยาบาลพิชัย เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โรงพยาบาลพิชัย ดังนี้

รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น รพ.พิชัย

โรงพยาบาลพิชัย แจ้งเรื่องร่างประกาศ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น ปี 2564 ดังนี้ ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น                            จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสาร ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลพิชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒,๙๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายการต่อไปนี้. ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศ :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. ๓ ชั้น

โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป้นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ ๒,๙๑๙ ตรม. โรงพยาบาลพิชัย อำพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ดังนี้ 1. ร่างประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ร่างเอกสาร ประวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์