รายงานผลการพิจารณาการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น

โรงพยาบาลพิชัย รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ตามรายละเอียด ดังนี้

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบกระมาณ 2564 (รถพยาบาล และ Auto CPR.)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบกระมาณ 2564 1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 2. รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลพิชัย ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น ดังรายละเอียด แนบท้ายนี้

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น รพ.พิชัย

ประกวดราคา โรงพยาบาลพิชัย เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โรงพยาบาลพิชัย ดังนี้

รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น รพ.พิชัย

โรงพยาบาลพิชัย แจ้งเรื่องร่างประกาศ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น ปี 2564 ดังนี้ ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น                            จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสาร ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลพิชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒,๙๑๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายการต่อไปนี้. ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา

ร่างประกาศ :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. ๓ ชั้น

โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป้นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ ๒,๙๑๙ ตรม. โรงพยาบาลพิชัย อำพิชัย จ.อุตรดิตถ์ ดังนี้ 1. ร่างประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ร่างเอกสาร ประวดราคาจังหวัดอุตรดิตถ์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๑๙ ตารางเมตร ฯลฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโครงการ พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข