ช่องทางการร้องเรียน กรณีฝุ่นละออง PM 2.5

โรงพยาบาลพิชัย

อ้างถึงหนังสือ ที่ อต. 0033.011/ว214  ลงวันที่ 25 มกราคม 2567 

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอให้พิจารณาดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ตามข้อหารือ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภา ฯลฯ

โรงพยาบาลพิชัยจึงขอแจ้งช่องทางร้องเรียน

  1. ระบบรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://utodcc.moph.go.th/2018/web
  2. Page Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
  3. เวปไซต์ศูนนย์ดำรงค์ธรรม https://damrongdham.moi.go.th/signin
  4. Email :: saraban-utt@moph.go.th
  5. หมายเลขโทรศัพท์ 055-411-439