ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ดังเอกสารแนบท้าย