ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพ

  2. ประกวดราคาเลขที่-155-ลว.28มี.ค.65