ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังเอกสารแนบ ดังนี้…

  1. ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

  2. เอกสารประกวดราคาเลขที่ 157