ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

โรงพยาบาลพิชับ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

  2. ประกวดราคาเลขที่-154-ลว.28มี.ค.65