ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลพิชัย

ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น ดังรายละเอียด แนบท้ายนี้