เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น รพ.พิชัย

ประกวดราคา โรงพยาบาลพิชัย

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โรงพยาบาลพิชัย ดังนี้