รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น รพ.พิชัย

โรงพยาบาลพิชัย

แจ้งเรื่องร่างประกาศ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก คสล. 3 ชั้น ปี 2564 ดังนี้

  1. ไฟล์ที่ 1
  2. ไฟล์ที่ 2
  3. ไฟล์ที่ 3
  4. ไฟล์ที่ 4