เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบกระมาณ 2564 (รถพยาบาล และ Auto CPR.)

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบกระมาณ 2564

1. เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
2. รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี