เจตนารมณ์กระทรวงฯ (Eng. Version) 2567

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ฉบับภาษาอังกฤษ โรงพยาบาลพิชัยของเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้