หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2564

boss up main

นายแพทย์ทศนาถ     อำพนนวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

EB18-2564 

โรงพยาบาลพิชัย

1.ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ (เป็นรูปเล่มรายงานรอบ 6 เดือน มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน กันยายน 2564) ที่มีเนื้อหาแสดงผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ – แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ

– แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน 16 มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน 15 กันยายน 2564)

*  แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 12 เดือน   เดือน กันยายน 2564) ไตรมาสที่ 4

– แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน 16 มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน 15 กันยายน 2564)

*  แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 12 เดือน   เดือน กันยายน 2564) ไตรมาสที่ 4

2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ – ชมรมจริยธรรม