สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงพยาบาลพิชัย

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลิงค์ประชาสัมพันธ์  http://utoapp.moph.go.th/qr/5e6

ชวนประชาชนป้องกันตนเองด้วยมาตรการ DMHT (1)