ประชาสัมพันธ์ การเปิดคำรับขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ

โรงพยาบาลพิชัย

ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมขนส่งทางบกได้ดำเนินการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้…

คำขอ

สื่อคำขอ