นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

โรงพยาบาลพิชัย

        ตามที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เพื่อวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัด และข้อเสนอนโยบายสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ มติที่ประชุมเห็นชอบประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้…

001