เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

โรงพยาบาลพิชัย

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๑๙ ตารางเมตร ฯลฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายการแนบท้ายประกาศนี้

  1. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน
  2. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔