Test to move forward ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ

โรงพยาบาลพิชัย

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ” Test to move forward ตรวจเร็ว เพื่อก้าวต่อ

ทุกวันที่ 1 ก.ค. ของทุกปี ถือเป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day)ดยคนไทยทุกคนที่มีบัตรประชาชน สามารถตรวจหาเชื้อ HIV ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง

#VctDay #ตรวจเอชไอวีฟรี

398971

398972