การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

โรงพยาบาลพิชัย

ด้วยโรงพยาบาลพิชัย การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคา