ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย  เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(พนักงานเปล) พนักงานบริการ(ภาคสนาม) ดังเอกสารแนบท้ายนี้