ขออนุมัติสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ

โรงพยาบาลพิชัย

เรื่อง ขออนุมัติสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ

  1. ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา

  2. รายงานผลการอนุมัติสั่งจ้าง