รายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (เบื้องต้น)

รายละเอียดรายการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (เบื้องต้น)
ของหน่วยงานภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข