จัดซื้อ เครื่องแม่ข่าย

รายการจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย ดังรายการละเอียด ดังนี้

  1. ประกาศ

  2. เอกสารประกวดราคา

  3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

  4. เครื่องคอมพิวเตอร์

  5. เครื่องสำรองไฟแม่ข่าย

  6. เครื่องสำรองไฟ