รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (นายช่างไฟฟ้า)

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (นายช่างไฟฟ้า) ดังรายละเอียดต่อไปนี้…