การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

โรงพยาบาลพิชัย ด้วยโรงพยาบาลพิชัย การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคา