ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(พนักงานเปล) พนักงานบริการ(ภาคสนาม) ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย  เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(พนักงานเปล) พนักงานบริการ(ภาคสนาม) ดังเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

โรงพยาบาลพิชัย ประกาศโรงพยาบาลพิชัย  เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(พนักงานเปล) พนักงานบริการ(ภาคสนาม) ดังเอกสารแนบท้ายนี้

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานเปล) ตำแหน่งพนักงานบริการ(ภาคสนาม)