หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2564

boss up main

นายแพทย์ทศนาถ     อำพนนวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

EB20-2564 

โรงพยาบาลพิชัย

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.แนวการปฎิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการาดำเนินงานตามแนวการปฎิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปปธรรมที่ชัดเจน

5.เอกสารเผยแพร่ต่อสารธารณะ

6.  รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564