หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2564

boss up main

นายแพทย์ทศนาถ     อำพนนวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

EB13-2564 

โรงพยาบาลพิชัย

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฎการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกัน การรับสินบน ทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจ ประเมิน

3.หลักฐานหนังสือเวียน

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด

5. รายงานกำกับติดตามสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 7 มาตรการ  ของไตรมาส 3  ปีงบประมาณ 2564