หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลพิชัย ( ITA. )

ปี 2564

boss up main

นายแพทย์ทศนาถ     อำพนนวรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน

EB8-2564
โรงพยาบาลพิชัย

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมากและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

1.1  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมากและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล รอบที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม63-มีนาคม64)ไตรมาสที่ 2

2.ประกาศรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก หลักฐานประกาศ รายงานการประเมินผลโดยไม่ต้องคำนึงถึงคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

– ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล รอบที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน63-กันยายน63)

– ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล รอบที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม63-มีนาคม64)

 ติดประกาศหลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลรอบ  2 ปีงบประมาณ 2563 (รูปติดประกาศ)

 ติดประกาศหลักฐานการประกาศรายงานการประเมินผลรอบ  2 ปีงบประมาณ 2564 รอบที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม63-มีนาคม64) (รูปติดประกาศ) 

 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 แบบฟอร์มผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม63-มีนาคม64)