Aids Logo
องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day)
เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก และในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์ คือ “Let Communities Lead” เป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักในการป้องกันและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี 2573
ขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม องค์กร ชุมชน และทุกคน ในการร่วมสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

         พกและใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมื่อมีความเสี่ยง และรีบเข้ารับการรักษาทันทีเมื่อทราบว่าติดเชื้อ เพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเข้าถึงบริการป้องกัน การตรวจและการดูแลรักษาอย่างครอบคลุม นำสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่การยุติเอดส์ในปี 2573 ต่อไป